FANDOM


תחרות הפוקימונים בג'ובילייף היא אירוע שהתרחש במהלך הארק הראשון.

תחרות זו היא אליה נחשפה דמות השחקן לראשונה בהגיעה לעיר ג'ובילייף בפרסומת.

מעבר לחשיבות העלילתית של התחרות כפי שהתגלה בעת התרחשותה, תחרות זו הייתה מיוחדת מסיבה נוספת - שופטי האורח, מוחות החזית קאיטלין ודאראץ'.

התחרות עצמה התרחשה כשגרה, עד לגמר התחרות. בדיוק כשהמתחרים עמדו לעלות לבמה, זמן האפס החל ו"התמונה" הופיעה במרכז הבמה. קרב החל עליה בין רד וצמד הנערות לקודאקה וריקה, בו ניצחו רד והבנות לבסוף, לקחו את התמונה וברחו מהמקום.

כמו כן, קאיטלין שנחשפה לזמן האפס לראשונה בנוכחות מקושרים אחרים, בהדרכת דמות השחקן זימנה את המקושר שלה - אנטיי. ביחד הם ברחו מהתחרות לפני שזמן האפס יגמר ותתחיל שם המולה, ואנטיי הסביר לקאיטלין על המצב המיוחד שלה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.