FANDOM


זמן האפס הוא מצב המתרחש באקראיות בו הזמן "נעצר". למעשה, כל פעם שזמן האפס מתחיל, אנשים וחפצים נעים מתחילים לנוע ויתר ויותר לאט, עד שהם נעצרים לחלוטין עד סוף זמן האפס, שגם אורכו אקראי.

זמן האפס אינו עצירת זמן בדיוק, למרות שזה האפקט המתקבל. זמן האפס הוא למעשה תוצאה של התנגשות של שני מישורים (מתוך כלל המישורים המרכיבים את היקום שמספרם לא ידוע), מישור הקישורים והמישור הפיזי, בו הם מתערבבים אחד בשני מעבר למצב הרגיל. התוצאה היא שרק מי שקיים בשניהם - הן במימד הפיזי והן במימד הקישורים יכול לנוע בזמן האפס, כך שרק שבני האדם המקושרים והפוקימונים אליהם הם מקושרים יכולים לנוע בזמן זה.

כמו כן, ידוע שלזמן האפס יש השפעה על מנגנון ההגנה של "התמונה".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.